mohl bych poprosit jestli byst to nemohl hodit na flyshrare dík